پسوندتعداد سالثبت نامانتقالتمدید
.com11,387,500ریال1,387,500ریال1,500,000ریال
.net11,800,000ریال1,800,000ریال1,800,000ریال
.org11,845,000ریال1,845,000ریال1,845,000ریال
.ir175,000ریال75,000ریال75,000ریال
.info11,725,000ریال1,725,000ریال1,725,000ریال
.biz11,852,500ریال1,852,500ریال1,852,500ریال
.name11,500,000ریال1,500,000ریال1,500,000ریال
.in12,100,000ریال2,100,000ریال2,100,000ریال
.asia12,250,000ریال2,250,000ریال2,250,000ریال
.ws14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.link11,425,000ریال1,425,000ریال1,425,000ریال
.tv16,345,000ریال6,345,000ریال6,345,000ریال
.mobi12,715,000ریال2,715,000ریال2,715,000ریال
.tel12,100,000ریال2,100,000ریال2,100,000ریال
.eu11,500,000ریال1,500,000ریال1,500,000ریال
.me11,425,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال
.cc11,950,000ریال1,950,000ریال1,950,000ریال
.bz15,437,500ریال5,437,500ریال5,437,500ریال
.co14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.co.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.net.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.org.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.ac.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.gov.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.id.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.sch.ir1180,000ریال180,000ریال180,000ریال
.co.uk11,650,000ریال1,650,000ریال
.me.uk11,270,500ریال1,317,000ریال
.org.uk11,270,500ریال1,317,000ریال
.org.nz17,938,000ریال7,938,000ریال7,938,000ریال
.net.nz17,938,000ریال7,938,000ریال7,938,000ریال
.co.nz17,938,000ریال7,938,000ریال7,938,000ریال
.de11,500,000ریال1,500,000ریال1,500,000ریال
.be12,352,000ریال1,444,500ریال2,352,000ریال
.es11,500,000ریال1,500,000ریال1,500,000ریال
.ca12,533,500ریال2,533,500ریال2,533,500ریال
.com.co12,250,000ریال2,250,000ریال2,250,000ریال
.net.co12,923,500ریال2,923,500ریال2,923,500ریال
.com.au25,445,000ریال5,445,000ریال
.net.au25,445,000ریال5,445,000ریال
.ru16,534,000ریال6,534,000ریال
.cn.com17,938,000ریال7,938,000ریال7,938,000ریال
.no.com17,710,000ریال7,710,000ریال7,710,000ریال
.pro13,078,000ریال3,078,000ریال3,078,000ریال
.ae16,534,000ریال6,534,000ریال6,534,000ریال
.at12,250,000ریال2,250,000ریال2,250,000ریال
.center13,000,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال
.company13,000,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال
.digital13,844,500ریال3,844,500ریال3,844,500ریال
.academy13,844,500ریال3,844,500ریال3,844,500ریال
.gallery13,150,000ریال3,150,000ریال3,150,000ریال
.it13,285,000ریال3,285,000ریال3,285,000ریال
.fund16,204,000ریال6,204,000ریال6,204,000ریال
.news13,600,000ریال3,600,000ریال3,600,000ریال
.tech18,250,000ریال8,250,000ریال8,250,000ریال
.pw12,352,000ریال2,352,000ریال2,352,000ریال
.space11,303,500ریال1,303,500ریال1,303,500ریال
.xyz11,800,000ریال1,800,000ریال1,800,000ریال
.services13,844,500ریال3,844,500ریال3,844,500ریال
.holding16,534,000ریال6,534,000ریال6,534,000ریال
.download14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.club11,675,500ریال1,675,500ریال1,675,500ریال
.cloud13,600,000ریال3,600,000ریال3,600,000ریال
.green110,800,000ریال10,800,000ریال10,800,000ریال
.uk11,650,000ریال1,650,000ریال1,650,000ریال
.shop15,250,000ریال5,250,000ریال5,250,000ریال
.site14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.website13,600,000ریال3,600,000ریال3,600,000ریال
.online15,850,000ریال5,850,000ریال5,850,000ریال
.photography13,000,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال
.wiki13,750,000ریال3,750,000ریال3,750,000ریال
.life14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.store18,250,000ریال8,250,000ریال8,250,000ریال
.cafe14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.camp18,250,000ریال8,250,000ریال8,250,000ریال
.host113,500,000ریال13,500,000ریال13,500,000ریال
.international13,150,000ریال3,150,000ریال3,150,000ریال
.network13,000,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال
.plus14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.social14,500,000ریال4,500,000ریال4,500,000ریال
.io16,300,000ریال6,300,000ریال6,300,000ریال
.city13,000,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال
.live13,600,000ریال3,600,000ریال3,600,000ریال
.group13,150,000ریال3,150,000ریال3,150,000ریال
.fr11,912,500ریال1,912,500ریال1,912,500ریال
.top1600,000ریال2,100,000ریال2,100,000ریال
.app13,000,000ریال3,000,000ریال3,000,000ریال

جهت سفارش دامنه به ناحیه کاربری خود مراجعه نمایید

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A